มาตรการแจ้งเตือน (Take Down Notice) บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด

ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะแจ้งเตือนเพื่อให้ระงับการแพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะต้องติดต่อและยื่นแบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) พร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด เลขที่ 200 ชั้น 7 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09.00-17.00 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยมีขั้นตอน ดังนี้

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5