JasTel จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) สร้าง Solar Roof ให้กับบ้านลุงสนิท (ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ) จ.ราชบุรี

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ร่วมกับพนักงานบริษัท จัสเทลฯ และกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) JTS  จัดกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “JasTel Green Earth by Green Heart”  จัดสร้าง Solar Roof ให้กับบ้านลุงสนิท (ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ) ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุบ้านลุงสนิท ก่อตั้งโดย ลุงสนิท อาสนะ ปัจจุบันดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กว่า 100 คน ซึ่งเกือบทั้งหมดไร้ญาติและถูกทอดทิ้ง ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่คุณลุงสนิท ต้องแบกรับเองทั้งหมดกว่า 200,000 บาท/เดือน โดยในส่วนของค่าไฟฟ้า มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกว่าสามหมื่นบาทต่อเดือน ซึ่งผู้บริหารของ JasTel  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในระยะยาวและต่อเนื่อง จึงได้จัดสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือ Solar Roof ให้กับบ้านลุงสนิทฯ โดยเฟสแรก มูลค่า 276,190 บาท ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ และส่งมอบให้บ้านลุงสนิทไปเมื่อ 8 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

พร้อมส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหาร พนักงานของจัสเทลฯ และกลุ่มบริษัทในเครือ JTS เพื่อเติมเต็มความสุข และขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และไม่รู้สึกถูกทอดทิ้ง ให้โดดเดี่ยว

ทั้งนี้ JasTel มีแผนที่จะดำเนินการติดตั้งและส่งมอบ Solar Roof ให้บ้านลุงสนิทฯ เฟสต่อๆไปจนจบโครงการ