JasTel ลงนามความร่วมมือกับ JCK ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี (TFD) สู่ Smart Industry

 
คุณ ธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) บริษัทในเครือ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งคุณอนุกูล อุบลนุช กรรมการผู้จัดการ และคุณกฤตวัฒน์ เตชะอุบล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JCK) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมภายในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี (TFD) 1 & 2 และ และคลังสินค้า Green Park 1 บนพื้นที่รวมกว่า 1,100 ไร่ บริเวณติดถนนคู่ขนาดทางหลวงพิเศษ 7 (Motorway) กม.43 อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 64 ที่ผ่านมา
 
 
ด้วยการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต โดยนำระบบปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติ (AI) และหุ่นยนต์เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนงานต่างๆ ของโรงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนั้น
 
 
ความร่วมมือระหว่าง JasTel และ JCK ในครั้งนี้ เราจึงมีความตั้งใจปรับปรุงและจัดระเบียบสาย Fiber Optic ให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคคลากรและทรัพย์สินของผู้ประกอบการ รวมถึงความสวยงามของทัศนียภาพโดยรวม
ทั้งนี้ JasTel ยังพร้อมส่งเสริมบริการด้านอินเตอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม สนับสนุนเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และ Smart Solution เพื่อเป็นส่วนผลักดันนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี (TFD) ไปสู่การเป็น Smart Industry ในพื้นที่ EEC อย่างแท้จริง