INTERNATIONAL SERVICES

บริการทั้งหมดของ International

– IPLC Service

บริการวงจรเช่าสื่อสารส่วนบุคคล (IPLC Service) หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงระหว่างสำนักงาน หรือสาขาขององค์กรเข้าด้วยกันทั้งในและระหว่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยี่ SDH DWDM สามารถเช่าใช้วงจรสื่อสารความเร็วสูง  อ่านต่อ

– IEPL Service

วงจรเช่าสื่อสารส่วนบุคคล มีคุณลักษณะเหมือน IPLC Service ทุกประการ มีจุดเด่นที่ลูกค้าสามารถเลือกระดับการเชื่อมต่อได้ตามความต้องการ ซึ่งทำให้การใช้งานคุ้มค่าสูงสุด  ่านต่อ

– MPLS-VPN / IP-VPN Service

สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านโครงข่ายระหว่างประเทศ และต้องการให้บริการโครงข่ายเข้าสู่ประเทศไทย JasTel ก็มีบริการ International MPLS  อ่านต่อ

– IIG Service

บริการเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย IIG (International Internet Gateway) โดยเชื่อมต่อตรงจากประเทศไทย สู่หลากหลายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชั้นนำระหว่างประเทศ ครอบคลุมทุกพื้นที่  ่านต่อ

– NIX Service

บริการเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตตรงสู่หลากหลายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ Web Hosting ภายในประเทศ โครงข่ายนี้จะทำหน้าที่เสมือนเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล Internet ภายในประเทศได้อย่างรวดเร็ว อ่านต่อ

– DIA Service

ให้บริการอินเตอร์เน็ทระดับพรีเมี่ยม มีความปลอดภัยสูงรับประกันความเร็วของการรับ-ส่งข้อมูล  ่านต่อ

– Colocation (Data center) Services

บริการเช่าพื้นที่ รับฝากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Co-Location)/ Web hosting และศูนย์สำรองข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ (Disaster recovery location)  ่านต่อ

Google Could Interconnect Services

บริการเชื่อมต่อระหว่าง Google Cloud และผู้ใช้งานผ่านโครงข่าย JasTel เข้าไปยังระบบ Google Cloud Virtual Instance ได้โดยตรง  ่านต่อ

Welcome to

JASTEL NETWORK CO.,LTD.

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม Data Center บริการอินเทอร์เน็ต Corporate Internet ระบบ network ในองค์กร เช่า Cloud Server ในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นบริษัทในเครือ บริษัทจัสมิน อินเตอชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)

 

 

ติดต่อบริษัท

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด
200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล
ชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120 ประเทศไทย

Phone: +66 2100 3183
Fax : +66 2100 3184
Email : [email protected]