IPLC

บริการวงจรเช่าสื่อสารส่วนบุคคล (IPLC Service) หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงระหว่างสำนักงาน หรือสาขาขององค์กรเข้าด้วยกันทั้งในและระหว่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยี่ SDH DWDM สามารถเช่าใช้วงจรสื่อสารความเร็วสูง ตั้งแต่ระดับ 2 Mbps ไปจนถึง 10 Gbps สามารถรับ-ส่ง ข้อมูล สัญญาณเสียง ภาพ หรือแม้แต่สัญญาณวิดิโอ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ ปลอดภัย และมีระบบป้องกันผลกระทบจากปัญหาโครงข่ายขัดข้อง เหมาะสำหรับลูกค้าองค์กรทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ รวมไปถึงผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

Welcome to

JASTEL NETWORK CO.,LTD.

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JasTel) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม Data Center บริการอินเทอร์เน็ต Corporate Internet ระบบ network ในองค์กร เช่า Cloud Server ในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นบริษัทในเครือ บริษัทจัสมิน อินเตอชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)

 

 

ติดต่อบริษัท

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด
200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล
ชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120 ประเทศไทย

Phone: +66 2100 3183
Fax : +66 2100 3184
Email : [email protected]