นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค์ จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงได้จ้ดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทในการเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จำต้องเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7